Ewaluacja wewnętrzna- raport

REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

Jakie działania wychowawcze podejmowane są w przedszkolu, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

W przedszkolu respektowane są normy społeczne. Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w placówce czują się bezpiecznie. Obawy i lęki dotyczyły tylko jednego dziecka, które wypowiedziało się , że boi się niedźwiedzia na obrazku. W przedszkolu funkcjonuje „Plan wychowawczy”, którego treści są systematycznie realizowane. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji została także opracowana „Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze”. W każdej sali funkcjonują „Kontrakty grup”, aby wpojone zasady i reguły można było utrwalać i w miarę zaistniałych sytuacji odpowiednio je egzekwować. Pożądane zachowania dzieci wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole współpracuje systematycznie z rodzicami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.

Z dokumentacji wynika, że nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci. Niepożądane zachowania są eliminowane lub minimalizowane. Podstawowymi formami, stosowanymi wówczas są: rozmowy indywidualne lub grupowe z dziećmi na temat wypracowanych reguł i norm postępowania, w oparciu o „Kontrakty grup” oraz indywidualne rozmowy z rodzicami. Podejmuje się działania z dziećmi zachęcające je do pokonywania trudności, stosuje się atrakcyjne metody i formy rozładowania napięcia emocjonalnego, promowany jest regularny, uporządkowany rytm dnia. Każdy nauczyciel stosuje swój system kar i nagród, polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych i eliminowaniu zachowań niepożądanych.

Rodzice są informowani o niewłaściwych zachowaniach dzieci, jak również o ich wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudnych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko, nauczyciele informują rodziców o możliwości podjęcia współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Nauczyciele realizują zagadnienia związane z bezpieczeństwem w różnych formach (zajęcia zorganizowane, spacery, wycieczki, spotkania z policjantem, pielęgniarką, strażakiem, zabawy tematyczne, oglądanie filmów, itp.). Sami na bieżąco uczestniczą w różnych formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem (kurs „Pierwszej pomocy dla nauczycieli”, szkolenie z BHP i ochrony p. poż.).

W przedszkolu pomieszczenia urządzone są tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane są do wieku i nie stanowią zagrożenia dla dzieci. Miejscem niebezpiecznym wg respondentów są łazienki, ze względu na małą ilość mat antypoślizgowych. Ciągi komunikacyjne na ogół zapewniają bezpieczeństwo.

Ogród przedszkolny jest miejscem bezpiecznym. Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminowo. Dokonywane są również na bieżąco analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne (regulaminy, procedury), związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Z analizy Statutu przedszkola wynika, że zarówno nauczyciele, jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci.

W jaki sposób podnoszony jest poziom bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?

Wszyscy pracownicy uczestniczą w formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem dzieci (BHP, ochrona p.poż., pierwsza pomoc). Nauczyciele dodatkowo pogłębiają swoją wiedzę związaną z tworzeniem odowiedniego klimatu, sprzyjającego poczuciu bezpieczeństwa. Wszystko to przyczynia sie do tego, że od lat nie ma w przedszkolu żadnych wypadków.

Niepożądane zachowania dzieci są eliminowane we właściwy sposób, zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami.

Czy rodzice mają wpływ na rodzaj działań wychowawczych podejmowanych w przedszkolu i co sądzą o bezpieczeństwie ich dzieci w placówce?

Podsumowując, ponad 97,4% badanych rodziców wypowiedziało się, ze ich dzieci czują się w placówce bezpiecznie. Uzasadniali to głównie tym, że dzieci: chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się tam czują, dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w szatni jest stały dyżur pań woźnych, budynek jest zamykany, teren ogrodzony, dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym na upoważnieniach, pod – czas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone sa naprawy i konserwacje sprzętu, sale są czyste, przestronne, wyznaczona jest droga ewakuacyjna.

Nieliczny odsetek respondentów stwierdził, że ewentualne poczucie zagrożenia wywołują głównie konflikty z rówieśnikami, problemy adaptacyjne, zagubienie wśród obcych, zmiana wychowawczyni, łączenie grup.

83,3 % rodziców stwierdziło, że pracownicy przedszkola zwracją należytą uwagę na zachowanie dzieci. Prawie 87,1% ankietowanych odpowiedziało, żę dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać, zaś 12,8 % uważa, że dzieci są raczej jasno informowane. Rodzice znają sposoby wzmacniania pozytywnych i eliminowania niepożądanych zachowań dzieci.

Jakie wiadomości i umiejętności związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci ?

Przeprowadzone testy wiadomości dają podstawę do sformułowania wniosku, że w naszym przedszkolu dzieci posiadają obszerną wiedzę na temat bezpieczeństwa. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkola. Nabyły także wiadomości z zakresu pierwszej pomocy i jak zachować się podczas spotkania z obcymi ludźmi, czy zwierzętami.

Dzieci wiedzą także jak zachować się w obliczu żywiołów (przeprowadzona latem niezaplanowana ewakuacja na skutek powodzi, przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem).

Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, regulujące właściwe zachowanie. Znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad i norm. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych, wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie. Sporadyczne wypowiedzi dzieci wskazują, że ustalone zasady nie zawsze są przestrzegane (zachowanie na placu zabaw, w budynku przedszkolnym, agresja słowna wśród dzieci).

V. MOCNE STRONY:

1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu są zgodne z

obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Sale, w których przebywają dzieci są funkcjonalne i bezpieczne.

3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

4. Regulaminy wewnętrzne sa dostępne dla pracowników i rodziców na życzenie oraz

omawiane na zebranich i radach pedagogicznych.

5. W każdej grupie wiekowej funkcjonują „Kontrakty grup”.

6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.

7. Zarówno pracownicy, dzieci, jak i rodzice znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące

w przedszkolu.

8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich

oczekuje.

9. W przedzkolu funkcjonują: „Plan wychowawczy” oraz odpowiednie procedury

postępowania w sytuacjach zagrożeń, które są przestrzegane i poddawane ewaluacji.

10. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.

11. Prowadzone są akcje charytatywne.

12. Wszyscy pracownicy, dzieci oraz rodzice reagują na niewłaściwe zachowania.

13. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada i systematycznie poszerza swoją

wiedzę na temat niewłaściwych zachowań i ich eliminowania.

VI. SŁABE STRONY:

1. Zagospodarowanie niektórych pomieszczeń nie jest bezpieczne pod każdym względem.

2. Brak procedury postępowania z dzieckim sprawiającym problemy wychowawcze.

3. Brak opracowanych „Kodeksów postępowania dziecka w przedszkolu”.

4. Ze względu na ograniczoną ilość personelu, brak odpowiedniej ilości dyżurów osób

dorosłych w szatni i w łazience.

VII. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1. Umieszczanie na stronie internetowej przedszkola wybranych dokumentów

regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu.

2. Umieszczanie na „Gazetkach dla rodziców” realizowanych treści wychowawczych.

3. Opracowanie procedury postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności

wychowawcze.

4. Opracowanie „Dziecięcego Kodeksu Zachowań”.

5. Systematyczne zapoznawanie rodziców z „Planem wychowawczym przedszkola” oraz

uwzględnianie w nim propozycji zmian.

6. Organizowanie szkoleń dla rodziców z zakresu kształtowania prawidłowych postaw,

zachowań systemu wartości i profilaktyki.

VIII. Formy (sposoby) upowszechniania raportu.

1. Pełny tekst raportu dostępny na „Gazetce informacyjnej dla rodziców”

2. Fragmenty Raportu opublikowane na stronie intenetowej przedszkola.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.