O NAS


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

naszego przedszkola „Słoneczne”

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” jest przedszkolem publicznym.

Swoją siedzibę ma w budynku położonym w miejscowości Iwanowice nr 111

oraz oddział zamiejscowy w Sieciechowicach.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Iwanowice.

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz. 145 z 1991 r. z późniejszymi zmianami)

i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, Aktu założycielskiego oraz Statutu.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” funkcjonuje cały rok.

Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący

na wniosek dyrektora przedszkola.

Przedszkole  pracuje w godzinach 7.30 – 16.30 w Iwanowicach ( 9 godzin na dobę)

oraz w godzinach 7.30-15.30 w Sieciechowicach (8 godzin na dobę).

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji

„Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez

Ministra Edukacji Narodowej. Realizacja podstawy programowej odbywa się

w czasie od 7.30 do 12.30.


Rodzice ponoszą odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole

w zakresie wykraczającym poza podstawę programową

wychowania przedszkolnego zgodnie z Art. 12, pkt 1

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty w wysokości 1 złotego za każdą dodatkową godzinę.


W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny

na pisemny wniosek skierowany do dyrektora opłatę obniża się o 25 % za drugie

i każde kolejne dziecko.

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci przygotowywane na miejscu

w przedszkolu. Stawka żywieniowa  wynosi 3,50 zł. za 2 posiłki (śniadanie, obiad);

4,5 zł. za 3 posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek). W przypadku nieobecności

dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę

dni nieobecnych.

Odpłatność za przedszkole dokonywana jest przelewem na wskazane

konto na podstawie wystawione przez przedszkole pisemnej informacji

do 25 dnia każdego miesiąca lub u intendentki w przedszkolu

do 25 dnia każdego miesiąca codziennie od 7.30 do 8.30.

Odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice/prawni opiekunowie lub

osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów

do odbioru dziecka.

Od 1 września wszystkie wszystkie dzieci przebywające w przedszkolu

są ubezpieczone. Składka na ubezpieczenie wynosi 24,00 zł i jest płatna

do 30 września u nauczycieli poszczególnych oddziałów. Rodzic,

który nie wyraża zgody na ubezpieczenie dziecka proszony

jest o dostarczenie pisemnego oświadczenia.

Wszelkich informacji dotyczących pracy przedszkola udzielają nauczyciele

poszczególnych oddziałów oraz dyrektor w ustalonych godzinach

lub w innym czasie na życzenie rodziców.

Przedszkole organizuje naukę religii w grupie 5,6- latków:

- w Iwanowicach zajęcia  prowadzi ks. mgr Marcin Żuchowicz,

- w oddziale w Sieciechowicach zajęcia prowadzi mgr Bożena Gumula.


Kadra pedagogiczna

Przedszkola Samorządowego”Słoneczne”

Dyrektor

mgr Ewa Doniec – Kolanowska

Kadra nauczycielska w Iwanowicach

I grupa;  dzieci 3,4 – letnie              mgr Kinga Siuta; Teresa Warchoł

II grupa; dzieci 5-letnie                mgr Joanna Cieślik; Teresa Warchoł

III grupa;  dzieci 5,6 – letnie           mgr Barbara Młodecka; Teresa Warchoł, mgr Aneta Majewska

Kadra nauczycielska Oddziału w Sieciechowicach

I grupa; dzieci 3 letnie                       mgr  Monika Ciaranek; mgr Ewa Doniec-Kolanowska

II grupa;  dzieci 4 – 5 letnie               mgr  Elżbieta Bańka; mgr Ewa Doniec-Kolanowska

III grupa dzieci 6 letnie                     mgr Magdalena Sienko; mgr Ewa Doniec-Kolanowska


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.