Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA ,,SŁONECZNE” W IWANOWICACH
I O/W SIECIECHOWICACH.

DATA: 31.03.2017

AUTORZY: Magdalena Sienko, Monika Ciaranek, Justyna Maślanka

OPIS EWALUOWANEGO PRZEDMIOTU

 1. Wymagania wobec przedszkoli

Wymaganie 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
z uwzględnieniem edukacji czytelniczej.

Przedmiot ewaluacji:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci z uwzględnieniem edukacji czytelniczej.

Cele ewaluacji:

 1. Zbadanie stopnia zaangażowania rodziców w tworzenie i realizację koncepcji pracy przedszkola.
 2. Zbadanie, czy placówka realizuje koncepcję biorąc pod uwagę rozwój i potrzeby dziecka.

Pytania badawcze:

 1. Czy przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci?
 2. Czy koncepcja pracy przedszkola uwzględnia specyfikę pracy placówki?
 3. Czy nauczyciele pracują zgodnie z założeniami koncepcji pracy przedszkola?
 4. Czy koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i odpowiada ich oczekiwaniom?
 5. W jaki sposób rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola?
 6. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?
 7. Jakie są pozytywne skutki czytania dzieciom?

Kryteria ewaluacji:

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest opracowana zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 2. W realizowanej koncepcji uwzględnia się specyfikę pracy przedszkola.
 3. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i odpowiada ich oczekiwaniom.
 4. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i w razie potrzeby modyfikowana.
 5. Działania podejmowane przez nauczycieli służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Badaniem zostali objęci: dyrektor i nauczyciele, rodzice, dzieci.

Czas realizacji ewaluacji: październik 2016-marzec 2017.

Metody pracy i narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu z dyrektorem i dziećmi, analiza dokumentów.

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI:

Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli:

Liczba uczestników: 7

 1. W jakim wieku są dzieci, z którymi obecnie Pani pracuje?
  • 3-4 latki: 3
  • 5 latki: 3
  • 5-6 latki: 2
  • 6 latki: 1

* 1 nauczyciel pracuje z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych

 1. Czy zna Pani koncepcję pracy przedszkola?
  • tak 7
  • nie 0
 1. Czy koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana?
  • tak 7
  • nie 0
  • nie wiem 0
 1. Czy według Pani w realizowanej koncepcji uwzględnia się specyfikę pracy przedszkola?
  • tak 7
  • częściowo 0
  • nie 0
 1. Czy Pani zdaniem realizowana koncepcja pracy przedszkola uwzględnia potrzeby i możliwości wychowanków przedszkola?
  • tak 7
  • częściowo 0
  • nie 0
 1. Jak często czyta Pani dzieciom?
  • codziennie 5
  • 3-4 razy w tygodniu 2
  • 1-2 razy w tygodniu 0
  • inne (jakie?) 0
 1. Kiedy Pani czyta dzieciom? (można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź):
  • kiedy chcę je czymś zainteresować 4
  • kiedy mam to zaplanowane w programie 5
  • kiedy chcę je wyciszyć 6
  • na prośbę dzieci 4
  • po obiedzie 5
  • inne (jakie?) 0

8. Jakie książki w Pani grupie budzą największe zainteresowanie wśród dzieci?

(można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź):

 • bajki 6
 • wierszyki 5
 • opowiadania 4
 • literatura popularno- naukowa dla dzieci 4
 • inne (jakie?) 1- zagadki

9. Z jakimi podmiotami współpracuje Pani w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych
u dzieci? (można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź):

 • zapraszam rodziców, rodzeństwo do czytania dzieciom 3
 • współpracuję z biblioteką publiczną 4
 • stosuję wymianę czytelniczą (czytanie w innych grupach przedszkolnych)0
 • zapraszam osoby ze środowiska lokalnego 1
 • uczestniczę w spotkaniach z autorami literatury dziecięcej 2
 • inne (jakie?) 0
 1. Czy kącik książki zorganizowany w Pani grupie jest widoczny i dostępny dla wszystkich dzieci?
  • tak 7
  • nie 0
 1. Jakie są zasady korzystania z kącika książek w Pani grupie?

(można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

 • możliwość korzystania z książek podczas zabaw swobodnych 6
 • korzystanie z książek wyłącznie przy stoliku 5
 • szanowanie książek 7
 • odkładanie książek na miejsce 7
 • korzystanie z książek po umyciu rąk 2
 • inne (jakie?) 0
 1. Czy wspiera Pani dzieci chętne do nauki czytania? Jeśli tak, proszę podać, w jaki sposób?
 • nie 1
 • tak 6:

- proponuję dzieciom książki

- oglądam książki z dziećmi

- zachęcam do opowiadania, co widzą na obrazkach

- chwalę, nagradzam

- indywidualnie ćwiczę czytanie z dzieckiem lub z grupą dzieci

- zachęcam do korzystania z kącika czytelniczego

- podejmuję z dziećmi próby czytania

- przeprowadzam z dziećmi ćwiczenia na umiejętność skupiania uwagi

Opracowanie zbiorcze wyników ankiety 1 przeprowadzonej wśród rodziców:

Liczba uczestników: 52

Czy zna Pan/Pani koncepcję pracy przedszkola, do którego uczęszcza Pana/Pani dziecko?

 • znam w całości 43
 • znam fragmentarycznie 7
 • wiem, ze istnieje 2
 • nie znam 0

Czy zgadza się Pan/ Pani z tą koncepcją?

 • w całości akceptuję 46
 • widzę potrzebę zmiany koncepcji 5

* dodatkowo dopisana odpowiedź ,,raczej akceptuję”

Jakich obszarów aktywności dzieci powinna dotyczyć zmiana?

 • edukacja polonistyczna 3
 • edukacja matematyczna 4
 • edukacja regionalna 7
 • edukacja językowa 10
 • edukacja plastyczna 4
 • edukacja muzyczna 7

Opracowanie zbiorcze wyników ankiety 2 przeprowadzonej wśród rodziców:

Liczba uczestników: 83

 1. Jakie są Pani/Pana sugestie i propozycje, które powinny być uwzględnianie podczas tworzenia nowej koncepcji pracy przedszkola? (1 odpowiedź)
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka 62
 • większa liczba wycieczek 20
 • większa ilość czytanej literatury dziecięcej 32
 • inne (jakie?) 0

*1 odpowiedź nieważna 1

 1. Czy nauczyciele pracujący z grupą, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko, czytają dzieciom?
 • tak 78
 • nie 0
 • nie wiem 9
 1. Czy w sali Pani/Pana dziecka zorganizowany jest kącik książki?
 • tak 74
 • nie 0
 • nie wiem 9
 1. Czy nauczyciele zachęcają do korzystania z książek?
 • zdecydowanie tak 56
 • raczej tak 27
 • zdecydowanie nie 0
 • raczej nie 0
 1. Czy słyszała Pani/Pan o akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, w którą włączone jest nasze przedszkole?
 • tak 75
 • nie 8
 1. Czy zauważyła Pani/Pan u dzieci pozytywne zmiany w zachowaniu wynikające
  z czytania im literatury dziecięcej? Jeśli tak, to jakie? (można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź)
 • tak, wyciszenie dziecka 33
 • tak, zwiększenie koncentracji i uwagi 36
 • tak, rozwój wyobraźni 47
 • tak, ćwiczenie pamięci 43
 • tak, wzbogacenie słownictwa i rozwój umiejętności wysławiania się 58
 • nie, nie zauważyłam/łem żadnych 1
 • inne (jakie?) 0
 1. Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele wspierają dzieci chętne do nauki czytania?
 • tak 73
 • nie 1
 • nie mam zdania 9
 1. Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan włączyć się w akcję czytania dzieciom w grupie przedszkolnej?
 • tak 64
 • nie 21

Opracowanie wyników wywiadu z dyrektorem:

 1. Czy Pani zdaniem przedszkole skutecznie realizuje przyjętą koncepcję pracy?

Zarówno w obszarze kształcenia, zarządzania i organizacji a także wychowania i opieki działania prowadzone są zgodnie z przyjętą koncepcją pracy przedszkola. Rodzice na bieżąco informowani są o postępach dzieci. Współpracujemy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną na ul. Zakątek 2 w Krakowie a także z logopedą w Ośrodku Zdrowia ,,Eskulap” w Iwanowicach. Niestety z powodu braku funduszy nie możemy zatrudnić w przedszkolu logopedy, psychologa czy innego specjalisty. Jednakże rodziców dzieci, które potrzebują pomocy w danym zakresie, odsyłamy do właściwej instytucji. W aspekcie pracy z dzieckiem zdolnym obserwujemy angażowanie dzieci w przedszkolne i poza przedszkolne uroczystości a także konkursy. W oddziale w Sieciechowicach prowadzone jest także kółko zainteresowań dla dzieci, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauki języka angielskiego. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest zgodnie z planem a wnioski na bieżąco wdrażane,
ze szczególnym uwzględnieniem poprawności dokumentacji. Nauczyciele odbywają staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Przedszkole w miarę możliwości finansowych wyposażane jest w pomoce dydaktyczne. Promocja przedszkola odbywa się regularnie poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej przedszkola, gazetkach a także organizowany jest dzień otwarty. Prowadzona jest kronika przedszkola, na korytarzach eksponowane są prace dzieci. Brakuje nam jedynie sponsorów zewnętrznych, dzięki którym bardziej niż teraz moglibyśmy zaistnieć.

 1. Jak ocenia Pani zaangażowanie środowisk rodzinnych wychowanków
  w realizację koncepcji pracy i działania służące jej modyfikacji?

Próbujemy włączać rodziców w działania przedszkola (uroczystości, prace na rodzinne konkursy, czytanie w przedszkolu) jednak nie zawsze nam się to udaje. Jest grupa rodziców chętna zawsze do pomocy natomiast inni zasłaniają się brakiem czasu. Musimy też brać to pod uwagę, ponieważ w dzisiejszych czasach pracujący rodzice nie zawsze mogą sprostać zadaniom wyznaczonym przez przedszkole.

 1. Czy koncepcja pracy przedszkola jest adekwatna do potrzeb rozwojowych dzieci?

Tak, jest adekwatna. Świadczą o tym wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców a także wywiad z dziećmi.

 1. Czy Pani zdaniem przedszkole podejmuje działania mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci? Jeśli tak, to jakie?

Oczywiście, że tak. Najwyraźniej widać to na stronie internetowej przedszkola. Począwszy
od codziennych zajęć edukacyjnych często wspieranych czytaniem, poprzez teatrzyki, udział w konkursach recytatorskich, zapraszanie gości m.in. gimnazjalistów z Grzegorzowic, którzy czytali przedszkolakom fragmenty ,,Kubusia Puchatka”, po szeroko rozwiniętą akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”, do której włączeni są pracownicy Biblioteki, rodzice oraz nauczyciele.

Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi:

Liczba uczestników: 104 dzieci

Dzieci podczas wywiadu w zdecydowanej większości stwierdziły, że chętnie słuchają, gdy Pani im czyta, ponieważ czytane utwory są dla nich ciekawe i interesujące. Tylko 3 dzieci odpowiedziało, że nie lubi słuchać bajek, bo to jest dla nich nudne. Woleliby w tym czasie pograć na komputerze. Zdecydowana większość dzieci najbardziej lubi słuchać bajek, baśni oraz opowiadań. Trochę mniejszą popularnością cieszą się wierszyki i zagadki. Przedszkolaki potwierdziły również, że zarówno Pani w przedszkolu jak i rodzice w domu często im czytają. Tylko 4 dzieci wyraziło negatywną opinię w tym pytaniu. W trakcie rozmowy dzieci przyznały, że chętnie same sięgają po książeczki, które znajdują się w ,,Kącikach książek” w poszczególnych salach. 8 dzieci zadeklarowało, ze niechętnie sięga po książki- woli bawić się zabawkami.

Wyniki analizy dokumentów:

Z analizy dokumentów przedszkolnych (sprawozdania z zebrań, zapisy dzienne
w dziennikach zajęć, zapisy w planach miesięcznych) wynika, że:

 • rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola
 • nauczyciele realizują zadania zawarte w koncepcji pracy przedszkola, uwzględniają rozwój dzieci, ich możliwości oraz zainteresowania (jest to udokumentowane
  w planach pracy), stosują różne metody i formy pracy (zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć), prowadzą pracę wyrównawczą, dokonują obserwacji zachowań dzieci, ich osiągnięć oraz przyrostu wiedzy i umiejętności (karty obserwacji, arkusze diagnostyczne). Ponadto współpracują z rodzicami i instytucjami wspierającymi przedszkole (Gminna Biblioteka Publiczna).

W oparciu a analizę zebranych informacji możemy udzielić odpowiedzi na postawione wcześniej pytania:

 1. Czy przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci?

Opierając się na wynikach ankiet i analizy dokumentów można stwierdzić, że przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy przedszkola uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci. Potwierdza to dostosowanie przez nauczycieli form i metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci, Przedszkolaki brały udział w konkursach recytatorskich, organizowane były spotkania czytelnicze (w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” gimnazjaliści z Grzegorzowic czytali przedszkolakom fragmenty Kubusia Puchatka) itp.

 1. Czy koncepcja pracy przedszkola uwzględnia specyfikę pracy placówki?

Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia specyfikę pracy placówki, ponieważ w przedszkolu organizowane są zajęcia wyrównawcze dla dzieci
z deficytami rozwojowymi, prowadzone
są specjalne teczki, gdzie udokumentowana jest praca z tymi dziećmi. Dla dzieci uzdolnionych organizowane są koła zainteresowań: plastyczne oraz zabawy z językiem angielskim.

 1. Czy nauczyciele pracują zgodnie z założeniami koncepcji pracy przedszkola?

Z analizy ankiet wynika ,że wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z założeniami koncepcji pracy przedszkola. Z zaangażowaniem wspierają indywidualny rozwój swoich wychowanków dobierając odpowiednie metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele uwzględniają założenia koncepcji w miesięcznych planach pracy, zapewniają dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne , wspierają rodziców i współpracują z nimi.

 1. Czy koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i odpowiada ich oczekiwaniom?

Rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola, która przedstawiana była podczas zebrań już na samym początku roku. Zdecydowana większość rodziców zadeklarowała,
że zna koncepcję oraz że spełnia ona ich oczekiwania.

 1. W jaki sposób rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola?

Z analizy dokumentów (dziennik, plan współpracy z rodzicami, kronika przedszkolna, strona internetowa przedszkola) i ankiet wynika, że rodzice włączają się w realizację koncepcji pracy przedszkola poprzez następujące działania:

  • udział i pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych
  • pomoc w organizacji wycieczek grupowych
  • udział w zebraniach (ogólnych i grupowych)
  • udział w programie ogólnopolskim realizowanym przez przedszkole pt: ,,Cała Polska czyta dzieciom”
  • udział w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich
  • konsultacje ze specjalistami np. logopedą
  • wyrażanie opinii, sugestii podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem czy zebrań grupowych
 1. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?

Bazując na wynikach ankiet dla nauczycieli i rodziców oraz na wywiadzie z dziećmi można stwierdzić, że nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Są to między innymi:

 • zapraszanie do czytania rodziców przedszkolaków w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
 • współpraca z Gminna Biblioteką Publiczną
 • uczestniczenie w spotkaniach z autorami literatury dziecięcej (Adam Szafraniec ,,Baśniowa Kapela”
 • zorganizowanie kącików książek w każdej z grup, wzbogacanie ich o nowe pozycje, zachęcanie do korzystania z książek
 • codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli (podczas zajęć edukacyjnych, po obiedzie).
 1. Jakie są pozytywne skutki czytania dzieciom?

W oparciu o ankietę skierowaną do rodziców wynika, że wszyscy lub prawie wszyscy zauważyli pozytywne skutki czytania swoim pociechom literatury dziecięcej a są to między innymi:

 • wyciszenie dzieci
 • koncentracja uwagi
 • rozwój wyobraźni
 • ćwiczenie pamięci
 • wzbogacenie słownictwa
 • nabycie umiejętności odróżniania dobra od zła
 • przygotowanie do samodzielnego czytania

Mocne strony:

 1. Koncepcja pracy przedszkola znana jest nauczycielom i rodzicom.
 2. Nauczyciele pracują zgodnie z koncepcją pracy przedszkola.
 3. Koncepcja pracy przedszkola uwzględnia specyfikę pracy placówki i ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.
 4. Rodzice uczestniczą w realizacji koncepcji pracy przedszkola.
 5. Nauczyciele podejmują różnego rodzaju działania zmierzające do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
 6. Czytanie dzieciom wpływa pozytywnie na różne obszary ich rozwoju.
 7. Dzieci chętnie słuchają literatury, którą czytają im panie w przedszkolu oraz rodzice
  w domach.
 8. Rodzice mogą na bieżąco śledzić realizację koncepcji pracy przedszkola poprzez aktualną stronę internetową, na której nie bieżąco zamieszczane są aktualne wydarzenia z życia przedszkola.

Słabe strony:

 1. Zbyt małe zainteresowanie ze strony ,,nowych” rodziców włączaniem się do pomocy w realizacji koncepcji pracy przedszkola (chęć wyraża ciągle ta sama grupa osób).

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

 • doposażenie przedszkola w nowe pozycje literatury dziecięcej
 • częstsze wyjścia do Biblioteki w celu wypożyczania książeczek dla dzieci
 • zorganizowanie w korytarzu przedszkolnym gazetki dotyczącej realizacji koncepcji pracy przedszkola, akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” i innych
 • pedagogizacja rodziców z zakresu wszechstronnego rozwoju ich dzieci dzięki edukacji czytelniczej, zapraszanie ekspertów z tej dziedziny.

Formy (sposoby) upowszechniania raportu:

  1. Pełny tekst raportu dostępny na ,,Gazetce informacyjnej dla rodziców”
  2. Fragmenty raportu opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.